Deze algemene voorwaarden zijn op 02 december 2019 voor het laatst gewijzigd.

1. Overeenkomst

Van een overeenkomst is sprake wanneer:

U zich aanmeldt voor een coachingstraject of -programma, training, workshop, of iets dergelijks via de website, via e-mail, telefonisch of schriftelijk. U en Praktijk Jeanine Houben hebben een schriftelijke, mondelinge of telefonische overeenkomst afgesloten. U schaft een product aan via de website.

2. Annulering

2a. Consumenten / particulieren

Online producten en diensten

Voor consumenten is annulering binnen 14 dagen na betaling c.q. start van de levering van de overeenkomst mogelijk zonder opgave van redenen. Stuur hiervoor een e-mail  naar het e-mail adres dat u kunt vinden op de contactpagina. De kosten van al geleverde diensten zullen van het reeds betaalde bedrag worden afgetrokken, waarna het restant zal worden teruggestort.

Overige producten en diensten

Coachingsgesprekken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden verzet. Indien u korter van tevoren verzet, betaalt u 100% van het bedrag voor het betreffende gesprek. Access Bars behandelingen dienen uiterlijk 48 uur voor de geplande afspraak verzet te worden. Daarna wordt 50% in rekening gebracht.

2b. Bedrijven

Voor bedrijven is annulering niet mogelijk. Indien een coachingstraject of -programma om wat voor reden dan ook geen doorgang kan vinden, zal onderling afgestemd worden over de financiële afhandeling.

3. Betaling

Betaling dient te geschieden ineens voorafgaan aan het coachtraject. Indien er gekozen is voor het Plustraject of het Intensive traject kunt u respectievelijk in maximaal 2 of 3 gelijke termijnen betalen. Hiervoor worden per betaling €10,- administratiekosten berekend. Als betaling uitblijft dan kan Praktijk Jeanine Houben een beroep doen op een incassobureau. U zult alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten moeten vergoeden die Praktijk Jeanine Houben redelijkerwijs moet maken als betaling uitblijft.

4. Pakket wijzigen

Mocht tijdens een traject blijken dat het aangeschafte Praktijk Jeanine Houben Pakket aangepast wenst te worden, dan kan dit in overleg met Praktijk Jeanine Houben. De kosten worden evenredig verrekend.

5. Vervanging

Als Praktijk Jeanine Houben door ziekte of overmacht geen consult kan geven, staat het Praktijk Jeanine Houben vrij in overleg het consult te verplaatsen naar een andere datum.

6. Aansprakelijkheid

Praktijk Jeanine Houben is niet aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade als gevolg van niet juiste, onvolledige of onjuiste adviezen. De cliënt blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor alles wat op enige wijze met zijn of haar voedings- en gezondheidssituatie verband heeft.

U bent zelf verantwoordelijk voor het inpassen van adviezen in uw persoonlijke (gezondheid)situatie. U blijft zelf verantwoordelijk voor beoordeling of bepaalde adviezen in uw situatie passen.

U bent er zelf verantwoordelijk voor om bij twijfel en onduidelijkheid over het gegeven advies een (extra) advies van een arts of andere desekundige te consulteren.

Bent u ontevreden over een door Praktijk Jeanine Houben geleverde dienst, dan doet Praktijk Jeanine Houben haar uiterste best om daar samen met u uit te komen. De aansprakelijkheid van Praktijk Jeanine Houben gaat niet verder dan het overeengekomen factuurbedrag voor de betreffende dienst.

7. Intellectueel eigendom

Het materiaal dat we gebruiken in een coachingstraject en andere diensten heeft Praktijk Jeanine Houben zelf ontwikkeld en mag niet worden verspreid of verveelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Praktijk Jeanine Houben. Dit geldt expliciet ook voor online producten en diensten.

8. Weigeren

Mocht in een uitzonderlijk geval blijken, dat na 1 of meerdere gesprekken u niet binnen de beoogde doelgroep valt, staat het Praktijk Jeanine Houben vrij een kandidaat te weigeren. De kosten van al geleverde diensten zullen met het reeds betaalde bedrag worden verrekend, waarna het restant zal worden teruggestort.

9. Geheimhouding

Vanzelfsprekend gaat Praktijk Jeanine Houben vertrouwelijk om met uw gegevens. Lees voor meer details ook de privacyverklaring.